Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: CN 26 TN A

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: CN 26 TN A

Đáp ca: TV 24. 

CHUA NHAT 26 THUONG NIEN A

Hiệp lễ: Tình yêu trong hành động: https://youtu.be/8ie-1AhkDww

Tinh yeu trong hanh dong (CN 26 A. Mt 21, 28-32).enc