Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: CN 28 TN A

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: CN 28 TN A

 Đáp Ca: TV 22. 

 

Hiệp Lễ: Chúa đã mời gọi: