Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: CN 29 TN A & Cầu Cho Việc Loan Tin Mừng

print

CN 29 TN A

Đáp Ca TV 95. 

 

Hiệp Lễ: Trả về Thiên Chúa:

Tra-ve-Thien-Chua-Chua-nhat-29-thuong-nien-nam-A

 

 

CN Cầu Cho Việc Loan Tin Mừng

Đáp ca TV 95:

Hiệp Lễ: Loan báo Tin Mừng:

Loan báo Tin Mừng