Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: CN 3 TN Năm B

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: CN 3 TN Năm B

Đáp Ca: TV 24: 

 

Hiệp Lễ : Hãy theo Ta:  

 

Kết Lễ: Nhân chứng Tin Mừng (2).