Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 32 TN năm B

print

CN 32 TN năm B

 

Đáp ca: TV 145:

 

Hiệp Lễ : Với Chúa với người: