Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 4 Mùa Chay B

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 4 Mùa Chay B

Đáp Ca. TV 136.

Hiệp Lễ : Chúa yêu thế gian :