Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 8 TN C

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 8 TN C

Đáp Ca: TV 91:

 

Hiệp Lễ: Nhìn lại chính mình: