Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria

print

Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria

Đáp ca: TV 12:

 

Dâng lễ: Cùng Mẹ dâng hiến:

 

Hiệp lễ:

 

Kết lễ:Mừng sinh nhật Đức Maria: