Các Bài Hát Thánh Lễ CN IV TN C (Gợi Ý) – File PDF

print

Chúa Nhật  3 TN-C  :  Số Phận  Vị  Ngôn  Sứ

1-NL : Vinh quang Chúa

2-SH: Nguyện Chúa Chí Ái

3-ĐC :  TV 70

4-Alleluia 5

5-DL: Xin dâng lên Chúa

6-HL: 1-Xin đừng ẩn mặt. 2-Trông cậy Chúa.

7-KL: Đường đi có Chúa

26-Xin dung an mat-(TV.142)
144-Xin dang len Chua
ALLELUIA 5
Cau dap TV 70 - CN4C
duongdicoChua
nguyenchuachiai
Trong cay chua (Con van trong cay chua long con tin tuong...)
vinhquangchua_hl