Manna Lương Thực Hằng Ngày

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 1 Mùa chay

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 1 Mùa chay Thứ Hai tuần 1 Mùa Chay. Thứ Ba tuần 1 Mùa Chay. Thứ Tư tuần 1 Mùa Chay. Thứ Năm tuần 1 Mùa Chay. Thứ Sáu tuần 1 Mùa Chay. Thứ Bảy tuần 1 Mùa Chay. LÀM CHO CHÍNH TA Thứ Hai tuần 1 Mùa Chay Lời Chúa: Mt 25, 31-46 …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Từ Lễ Tro đến CN 1 Mùa chay

Manna Lương Thực Hàng Ngày Từ Lễ Tro đến CN 1 Mùa chay  Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu Thứ Tư Lễ Tro. Thứ Năm sau Lễ Tro. Thứ Sáu sau Lễ Tro. Thứ Bảy sau Lễ Tro.  CHA HIỆN DIỆN NƠI KÍN ẨN Thứ Tư Lễ Tro Lời Chúa: Mt 6, 1-6.16-18  “Khi làm việc lành phúc đức, anh em …

xem thêm