Manna Lương Thực Hằng Ngày

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 16 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 16 Thường Niên Thứ Hai tuần 16 Thường niên. Thứ Ba tuần 16 Thường niên. Thứ Tư tuần 16 Thường niên. Thứ Năm tuần 16 Thường niên. Thứ Sáu tuần 16 Thường niên. Thứ Bảy tuần 16 Thường niên.   ĐÒI DẤU LẠ Thứ Hai tuần 16 Thường niên Lời Chúa: Mt 12,38-42 Khi …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 15 Thường Niên

  Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 15 Thường Niên   Chúa Nhật 15 Thường niên, năm A. Thứ Hai tuần 15 Thường niên. Thứ Ba tuần 15 Thường niên. Thứ Tư tuần 15 Thường niên. Thứ Năm tuần 15 Thường niên. Thứ Sáu tuần 15 Thường niên. Thứ Bảy tuần 15 Thường niên.     NGHE VÀ HIỂU Chúa …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 14 Thường niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 14 Thường niên Thứ Hai tuần 14 Thường niên. Thứ Ba tuần 14 Thường niên. Thứ Tư tuần 14 Thường niên. Thứ Năm tuần 14 Thường niên. Thứ Sáu tuần 14 Thường niên. Thứ Bảy tuần 14 Thường niên.   CẦM LẤY TAY Thứ Hai tuần 14 Thường niên Lời Chúa: Mt 9, 18-26 …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 13 Thường niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 13 Thường niên   Chúa Nhật 13 Thường niên năm A. Thứ Hai tuần 13 Thường niên. Thứ Ba tuần 13 Thường niên. Thứ Tư tuần 13 Thường niên. Thứ Năm tuần 13 Thường niên. Thứ Sáu tuần 13 Thường niên. Thứ Bảy tuần 13 Thường niên.   Chúa Nhật 13 Thường niên năm …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 12 Thường niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 12 Thường niên Chúa Nhật 12 Thường niên, năm A.. Thứ Hai tuần 12 Thường niên. Thứ Ba tuần 12 Thường niên. Thứ Tư tuần 12 Thường niên. Thứ Năm tuần 12 Thường niên. Thứ Sáu tuần 12 Thường niên. Thứ Bảy tuần 12 Thường niên. ANH EM ĐỪNG SỢ Chúa Nhật 12 Thường …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 11 Thường niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 11 Thường niên Thứ Hai tuần 11 Thường niên. Thứ Ba tuần 11 Thường niên. Thứ Tư tuần 11 Thường niên. Thứ Năm tuần 11 Thường niên. Thứ Sáu tuần 11 Thường niên. Thứ Bảy tuần 11 Thường niên.   AI XIN, HÃY CHO Thứ Hai tuần 11 Thường niên Lời Chúa: Mt 5, …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 10 Thường niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 10 Thường niên Thứ Hai tuần 10 Thường niên. Thứ Ba tuần 10 Thường niên. Thứ Tư tuần 10 Thường niên. Thứ Năm tuần 10 Thường niên. Thứ Sáu tuần 10 Thường niên. Thứ Bảy tuần 10 Thường niên.   PHÚC THAY Thứ Hai tuần 10 Thường niên Lời Chúa: Mt 5, 1-12 Khi …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 9 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 9 Thường niên Thứ Hai tuần 9 Thường niên. Thứ Ba tuần 9 Thường niên. Thứ Tư tuần 9 Thường niên. Thứ Năm tuần 9 Thường niên. Thứ Sáu tuần 9 Thường niên. Thứ Bảy tuần 9 Thường niên.   TẢNG ĐÁ GÓC Thứ Hai tuần 9 Thường niên Lời Chúa: Mc 12, 1-12 …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 7 Phục Sinh

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 7 Phục Sinh Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh.  Thứ Ba tuần 7 Phục Sinh. Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh. Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh. Thứ Sáu tuần 7 Phục Sinh. Thứ Bảy tuần 7 Phục Sinh.   THẦY KHÔNG MỘT MÌNH Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh Lời Chúa: Ga 16, …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 6 Phục Sinh

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 6 Phục Sinh Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh. Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh. Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh. Thứ Năm tuần 6 Phục Sinh. Thứ Sáu tuần 6 Phục Sinh. Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh.   LÀM CHỨNG VỀ THẦY Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh Lời Chúa: Ga 15,26 …

xem thêm