Sợi Chỉ Đỏ

SCĐ Chúa Nhật 23 Thường Niên B

SCĐ Chúa Nhật 23 Thường Niên B CHỦ ĐỀ : CHÚA CỨU CHỮA  NHỮNG KHUYẾT TẬT CỦA CHÚNG TA Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Is 35,4-7a) : Ngôn sứ Isaia tiên báo rằng Đấng Messia sẽ làm cho người điếc được nghe, người quẻ được đi và người câm nói được. – Tin Mừng (Mc 7,31-37) : Đức Giêsu cứu chữa một …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật 22 TN.B

SCĐ Chúa Nhật 22 TN.B Chủ đề : Lề luật và tấm lòng “Cái gì từ trong con người xuất ra mới là cái làm cho người ta ô uế” (Mc 7,15)   Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Đnl 4,1-2.6-8) : Môsê khuyên dân do thái hãy đem lề luật đã học ra thực hành. – Tin Mừng (Mc 7,1-8a.14-15.21-23) : …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm B

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm B Chủ Đề: Chọn Lựa Đi Theo Chúa     “Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai, vì Thầy mới có lời ban sự sống” (Ga 6,68) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Gs 24,1-2a.15-17.18b) : Ông Giôsuê bảo dân do thái phải chọn hoặc thờ Chúa hay thờ …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật 20 TN.B

SCĐ Chúa Nhật 20 TN.B Chủ đề : Bàn tiệc Chúa “Thịt Ta thật là của ăn, máu Ta thật là của uống” (Ga 6,55) Sợi chỉ đỏ : Hai ý tưởng lớn của các bài đọc hôm nay là Bàn tiệc Mình Chúa và Bàn tiệc Khôn ngoan của Lời Chúa. – Bài đọc I (Cn 9,1-6) : Đức Khôn Ngoan mời …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật 19 TN.B

SCĐ Chúa Nhật 19 TN.B Chủ đề : Bánh trường sinh “Ta là bánh trường sinh” (Ga 6,48) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (1 V 19,4-8) : Thiên Chúa sai thiên thần mang cho ngôn sứ Êlia bánh và nước, nhờ đó Êlia đã có đủ sức để hoàn thành cuộc hành trình lên núi Horép gặp Chúa. – Đáp …

xem thêm

SCĐ Chúa nhật XVIII TN.B

SCĐ Chúa nhật XVIII TN.B Chủ đề : Lương thực Chúa ban “Chính Ta là bánh trường sinh” (Ga 6,35) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Xh 16,2-4.12-15) : Chúa ban manna cho dân do thái trong sa mạc. – Đáp ca (Tv 77) : “Chúa ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ” – Tin Mừng (Ga 6,24-35) : Sau phép lạ hóa bánh …

xem thêm

Scđ Chúa Nhật XVII Tn B

Scđ Chúa Nhật XVII Tn B Chủ đề : Chúa nuôi dưỡng dân Ngài Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều cho năm ngàn người ăn (Ga 6,1-15) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (2 V 4,42-44) : Ngôn sứ Êlisê làm cho bánh hóa ra nhiều. – Đáp ca (Tv 144) : “Chúa mở rộng bàn tay và thi ân cho chúng …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật XVI TN.B

SCĐ CHÚA NHỰT XVI TN.B Chủ đề : Thiên Chúa chăm sóc đoàn chiên Ngài   “Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương vì họ như đàn chiên không người chăn”  (Mc 6,34) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Gr 23,1-6) : Thiên Chúa trách các lãnh tụ do thái không chăm sóc đàn chiên Ngài giao …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ CN 15 TN B

SCĐ CHÚA NHỰT XV TN.B Chủ đề : Chúa sai chúng ta đi “Ngài gọi Nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một” (Mc 6,7) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Am 7,12-15) : Thiên Chúa sai ngôn sứ Amos đi nói tiên tri cho dân Israel. – Tin Mừng (Mc 6,7-13) : Đức Giêsu sai 12 tông đồ …

xem thêm