Thánh Ca

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 31 TN Năm C (Gợi Ý) – File PDF

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 31 TN Năm C (Gợi Ý) – File PDF 1-NL : Hồn tôi ơi 2-SH : Chúa nhân từ 3-ĐC : Tv 114 4-Alleluia 5 5-DL: Dâng Chúa Trời 6-HL: 1-Tình yêu Chúa cao vời.   2-Tình yêu Thiên Chúa 7-KL: Trong  an bình

xem thêm