Thánh Ca

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 32 TN Năm C (Gợi Ý) – File PDF

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 32 TN Năm C (Gợi Ý) – File PDF 1-NL : Ca lên đi 2 2-SH: Chúa nhân từ 3-ĐC : TV 16 4-Alleluia 6 5-DL: Dâng lên Chúa 6-HL: 1-Sự sống thay đổi .  2-Ta là bánh hằng sống  3-Hãy chổi dậy 7-KL: Xin cho muôn người

xem thêm

Các Bài Hát Lễ Các Thánh & Các Linh Hồn (Gợi Ý) – File PDF

1-LỄ  CÁC  THÁNH (1-11) 1-NL: Mừng các Thánh 2-SH: Chút lòng son 3-ĐC: TV 23 4-Alleluia lễ các Thánh 5-DL: Kính dâng Ba Ngôi 6-HL:1- Bài ca trên núi.  2-Ca mừng các Thánh 7-KL: Tạ ơn Chúa với Mẹ   2-LỄ  CÁC  LINH HỒN (2-11) 1-NL: Ngày về. 2-ĐC: TV 24 hoặc 26 3-Alleluia Cầu hồn 4-DL: Lời chân thành …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 31 TN Năm C (Gợi Ý) – File PDF

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 31 TN Năm C (Gợi Ý) – File PDF 1-NL : Hồn tôi ơi 2-SH : Chúa nhân từ 3-ĐC : Tv 114 4-Alleluia 5 5-DL: Dâng Chúa Trời 6-HL: 1-Tình yêu Chúa cao vời.   2-Tình yêu Thiên Chúa 7-KL: Trong  an bình

xem thêm