Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ  Hiện  Xuống Năm A (Gợi Ý) – File PDF

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ  Hiện  Xuống Năm A (Gợi Ý) – File PDF

1-NL : Xin Ngôi Ba

2-SH: Nay con trở về

3-ĐC : TV 103

4-Alleluia Lễ CTT

5-DL: Dâng lễ với Thánh Thần.

6-HL: 1-Thánh Thần hãy đến  2- Nhận lấy CTT

7-KL : Thần khí sai tôi đi

Alleluia-Le Chua Thanh Than
Cau dap TV 103( le CTT hien xuong)
ConNayTroVe_hl
Dang le voi thanh than
nhanlayChuaThanhThan
ThanhThanhayden
thankhiChuasaidi-2be
xinNgoiBa-kl