Chỉ Có Một Điều Cần: Chương 4 (tt) – Giao ước của Thiên Chúa

print

Giao ước của Thiên Chúa

Thiên Chúa thiết lập một giao ước với ta. Thuật ngữ “giao ước” có nghĩa là “cùng đến với nhau”. Thiên Chúa muốn cùng đến với ta. Trong nhiều câu chuyện của Kinh Thánh Do Thái, ta thấy rằng Thiên Chúa xuất hiện như một vị Thiên Chúa bảo vệ ta chống lại kẻ thù, gìn giữ ta khỏi những nguy hiểm, và dẫn ta đến tự do. Thiên Chúa là Thiên Chúa- vì-chúng ta. Khi Chúa Giêsu đến, Thiên Chúa đã mạc khải ra một chiều kích mới của giao ước. Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa được sinh hạ, lớn lên, sống, chịu đau khổ và chết hệt như ta. Thiên Chúa là Thiên Chúa-ở-với ta. Cuối cùng, khi Chúa Giêsu ra đi, Ngài hứa ban Chúa Thánh Thần. Trong Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa mạc khải chiều sâu trọn vẹn của giao ước. Thiên Chúa muốn gần gũi ta như hơi thở của ta. Thiên Chúa muốn hít thở trong ta, để tất cả những gì ta nói năng, suy nghĩ và thực hiện hoàn toàn do sự linh hứng của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Thiên Chúa-ở-với ta. Như thế, giao ước của Thiên Chúa cho ta thấy Thiên Chúa yêu thương ta ra sao.