Chỉ Có Một Điều Cần – Chương 9– Cộng Đoàn:  Những trung gian của tình yêu vô biên của Thiên Chúa

print

Chỉ Có Một Điều Cần – Chương 9– Cộng Đoàn: 

Những trung gian của tình yêu vô biên của Thiên Chúa

Cộng đoàn là nơi người ta trao hiến cho nhau. Ta không phải là Thiên Chúa, ta chỉ có thể là những trung gian (cách giới hạn) của tình yêu vô biên của Thiên Chúa thôi. Cộng đoàn là nơi của niềm vui và hân hoan, nơi ta có thể nói với nhau: “Vui lên: Chúa đã thắng thế gian, Chúa đã thắng ác thần. Đừng sợ!” Nói thế cũng có nghĩa là chiến thắng đã có rồi. Đó chính là chiến thắng của thập giá, chiến thắng trên sự chết. Tình yêu mạnh hơn sự chết, và cộng đoàn là nơi bạn và tôi tiếp tục để cho thế gian này biết rằng bao giờ cũng có một cái gì đó để ăn mừng, để hân hoan, một cái gì đồ thật khoan khoái – một sự sảng khoái theo nghĩa đi ra khỏi cõi tĩnh lặng của sự chết. Cộng đoàn là nơi, từ đó ta công bố Tin Mừng này cho thế gian: “Đừng sợ. Hãy nhìn kìa, Đức Kitô đã sống rồi, hiện Ngài vẫn đang sống

The Road to Peace.