Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ : CN 29 TN C

print

Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ : CN 29 TN C

Đáp Ca. TV 120: 

 

Hiệp Lễ 1: Cầu nguyện luôn: 

 

Hiệp lễ 2: Một mình với Chúa: