Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ CN 4 Phục Sinh C

print

Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ CN 4 Phục Sinh C

Đáp Ca TV 99:

Hiệp lễ- Mục tử nhân lành:

Kết lễ: Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi: