Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ CN Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C

print

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C

Nhập lễ: Vinh Danh Ba Ngôi:

Đáp Ca: TV 8:

Dâng Lễ: Dâng Chúa Ba Ngôi:

Hiêp Lễ 1. Trong Chúa Ba Ngôi:

Hiêp Lễ 2: suối nguồn tình yêu:

Kết Lễ : Sống tình hiệp thông: