Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ CN Lễ Hiện Xuống

print

Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ CN Lễ Hiện Xuống

 

Nhập lễ: Nguyện Thánh Thần:

 

Đáp ca- TV 103:

 

Ca tiếp liên – Alleluia:

 

Hiệp lễ 1- Xin Thánh Thần đến:

 

Hiệp lễ 2 – Nguồn lực Thánh Thần:

 

Kêt lễ: Trên đường sứ mạng: