Đáp Ca & Hiệp Lễ : CN 2 MV A

print

Đáp Ca & Hiệp Lễ : CN 2 MV A

Nhập Lễ: Trời cao hỡi!: 

Đáp Ca: TV 71:


Hiệp Lễ: Dọn đường đón Chúa: