Đáp Ca & Hiệp Lễ  : CN  Lễ CTT Hiện Xuống Năm A

print

Đáp Ca & Hiệp Lễ  : CN  Lễ CTT Hiện Xuống Năm A

Nhập lễ: Nguyện Thánh Thần:

Đáp ca- TV 103:

Ca Tiếp Liên:

Hiệp lễ 1- Xin Thánh Thần đến:

Hiệp lễ 2 – Nguồn lực Thánh Thần:

Kêt lễ: Loan báo Tin Mừng: