Đáp Ca và Hiệp Lễ: CN 21 TN A

print

Đáp Ca và Hiệp Lễ: CN 21 TN A

ĐÁP CA:  TV 137https://www.youtube.com/watch?v=bMMNctIVsG8

CN 21 TN A. TV 137.ENC

HIỆP LỄ. Tuyên xưng Đức Kitô: https://www.youtube.com/watch?v=Y7fteVAOczo

21A.Tuyen xung Duc Kito (CN 21 A. Mt 16, 13-20).enc