Đáp Ca và Hiệp Lễ: CN 24 TN A

print

ĐÁP CA. TV 102: 

CN 24 TN A. TV 102.ENC

HIỆP LỄ: Hết lòng tha thứ

Het long tha thu