Đáp Ca và Hiệp Lễ: Lễ Thánh Monica & CN 22 TN A

print

Đáp Ca và Hiệp Lễ: Lễ Thánh Monica & CN 22 TN A

 

Lễ Thánh Nữ Monica: https://www.youtube.com/watch?v=iszc7MKEgOQ  

thc3a1nh-mc3b4nica-lm-thc3a1i-nguyc3aan

THÁNH CA PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 22 TN A. 

Đáp Ca: TV 62. https://youtu.be/Cd9nL9nGU2Y

59.CN 22 A. TV 62.ENC

Hiệp lễ: Vác thập giá mình (2) https://www.youtube.com/watch?v=AYWzMaoze-M