Đức Mẹ có chết trước khi được hồn xác lên trời không?

print
Đức Mẹ có chết trước khi được hồn xác lên trời không