Giáo Huấn 38: Điều Răn II: Tôn Kính Danh Chúa

print

Giáo Huấn 38: Điều Răn II: Tôn Kính Danh Chúa

H. Điều răn thứ hai dạy chúng ta sự gì ?

T. Điều răn thứ hai dạy chúng ta phải tôn kính Danh Chúa: vì Danh Ngài là thánh, nên chúng ta phải kêu cầu, chúc tụng, ca ngợi và tôn vinh Danh Chúa.

***

Lời Chúa: “Ngươi không được dùng Danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi cách bất xứng”[i].

  1. Vì sao phải tôn kính Danh Thiên Chúa: * Vì “Danh Thiên Chúa là thánh”[ii]. * Vì tôn kính Danh Thiên Chúa là tôn kính chính Thiên Chúa.
  2. Thực hiện việc tôn kính Danh Thánh Thiên Chúa:

1/ Những bổn phận phải thực hiện:

  1. Phải ghi nhớ danh Thánh trong kính cẩn và yêu mến. Chỉ được kêu cầu để ca ngợi, tôn vinh mà thôi. b. Phải làm chứng cho Danh Thiên Chúa, bằng cách can đảm tuyên xưng đức tin. c. Phải luôn quí trọng và sống xứng hợp với danh hiệu Ki-tô-hữu. d. Phải năng làm Dấu “Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần”, để lãnh nhận sức mạnh vượt qua cám dỗ và những khó khăn, để luôn tôn vinh Danh Chúa.

2/ Những việc phải tránh:

a. Không được sử dụng bất xứng Danh của Thiên Chúa, của Đức Giê-su Ki-tô, của Đức Mẹ và các thánh (vd. Không được lấy Danh TC mà thề gian, hoặc nguyền rủa, chúc dữ kẻ khác cách không chính đáng…). b. Không được lộng ngôn: – Là xúc phạm tới Thiên Chúa bằng những lời hận thù, than trách, thách thức, nói xấu, bất kính đối với Danh của Thiên Chúa, của Đức Giê-su Ki-tô. – Là nói xúc phạm tới Đức Mẹ, tới Hội Thánh, tới các thánh và những sự thánh (vd. nói xúc phạm tới các bí tích). c. Không được kêu tên Chúa vô cớ. d. Phải luôn tôn trọng lời thề: – Không thề gian: vì thề gian xúc phạm tới Thiên Chúa là mẫu mực mọi sự thật. – Không được bội thề khi đã lấy Danh Chúa mà thề[iii]!

[i] Xuất hành: 20,7.

[ii] Lc 1, 49:  “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!”.

[iii] 1 Ga 1, 10. Bội thề là phản bội lại chính Thiên Chúa là Đấng được nại vào để chứng thực cho lời thề.