Giáo huấn 44: Các Thành Phần Trong Hội Thánh Công Giáo

print

GIÁO HUẤN 44/CN XXV TN/20.9.2020

Các Thành Phần Trong Hội Thánh Công Giáo

* H. Hội Thánh Công Giáo gồm có những thành phần nào? (167)

T. Hội Thánh Công Giáo gồm có hai thành phần là Giáo sĩ và Giáo dân. Trong hai thành phần này, có những người sống đời thánh hiến gọi là tu sĩ.

* Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa trong Thư Rô-ma (12, 5):

 “Tuy nhiều, nhưng chúng ta chỉ là một thân thể trong Đức Ki-tô, mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể”.

* Thánh Phao-lô mô tả Hội thánh như một thân thể, có nhiều bộ phận, thành phần, với chức vụ khác nhau.

Trong Hội thánh, mọi thành phần đều được gọi chung là Ki-tô hữu hay tín hữu, nhưng “Giữa các tín hữu, có những người được truyền chức thánh, gọi là Giáo sĩ, còn những người khác được gọi là Giáo dân. Trong cả hai thành phần này, có những tín hữu sống đời tận hiến, được gọi là Tu sĩ” (GL 207).

Giáo sĩ gồm có Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, Linh mục và Phó tế.

– Tu sĩ là những Ki-tô hữu muốn bước theo Chúa Ki-tô cách triệt để, với ba lời khấn: khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục (GH 43). Chúng ta hãy cầu nguyện cho các thành phần Hội thánh.

– “Giáo dân là tất cả những Ki-tô hữu không thuộc hàng giáo sĩ hay bậc tu sĩ” (x. GL 879). “Ơn gọi của giáo dân là tìm kiếm Nước Thiên Chúa,  bằng cách làm và xếp đặt các việc trần thế theo ý Thiên Chúa” (LG 31), như gương của thánh An-tôn Nguyễn Ðích (1769-1838): Theo lời chứng của con gái ông, thì ông luôn quan tâm đến đời sống của mười người con và của những gia nhân giúp việc nữa. Mỗi ngày, ông chỉ định một hay hai người coi nhà, còn những người khác đi lễ trước khi về lo công việc.