GP Long Xuyên: Thánh lễ Truyền chức Linh mục 2024

print

GP Long Xuyên: Thánh lễ Truyền chức Linh mục 2024