Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Matthêu Chương XXIV

print

CHƯƠNG XXIV

Chương này ghi lại phần đầu của diễn từ trên núi Ôliu, được nói tới do các môn đệ hỏi về sự hủy diệt  Đền Thờ Giêrusalem (1-3). Như vậy chương này phác họa cảnh hoang tàn đổ nát của Giêrusalem vào năm 70 AD, tuy nhiên người ta cũng có thể quy chiếu về cuộc Quang Lâm của Chúa Kitô vào thời sau cùng (4-51).

 

BỐ CỤC

 

Mt 24,1-2             Chúa báo trước ngày hủy diệt Đền Thờ;

Mt 24,3-28          những tai ương và gian nan sẽ xảy đến trước đó;

Mt 24,29-35        những hiện tượng của ngày Quang Lâm.

Mt 24,36-41        Ngày và giờ cuối cùng không ai biết,

Mt 24,42-51        chúng ta phải canh thức như người đầy tớ trung tín chờ đợi chủ trở về.

 

CHỦ ĐIỂM

 

   *Sự ứng nghiệm những biến cố đã được Chúa Giêsu báo trước

   *Sự quan trọng của thái độ canh thức và sống có trách nhiệm

 

NHỮNG CÂU HỎI TỔNG QUÁT

 

1) Những điểm chính trong chương này là gì?

   – Báo trước sự phá hủy Đền Thờ: Mt 24,1-3

   – Những hiện tượng sẽ xảy ra: Mt 24,4-28

   – Những biến cố xuất hiện sau thảm họa: Mt 24,29-35

   – Cần phải canh thức và sống có trách nhiệm: Mt 24,36-51

 

2) Những câu hỏi nào khiến Chúa Giêsu báo trước sự phá hủy Đền Thờ? (3)

   – “Khi nào những sự việc ấy xảy ra?”

   – “Cứ điềm nào mà biết…”

 

3) Điều gì Chúa nói không phải là dấu chỉ mà là thực tế? (4-13)

   – Đấng Kitô giả, chiến tranh, đói kém, dịch bệnh, động đất, bách hại, loạn lạc.

 

4) Điều gì sẽ xảy ra trước ngày cuối cùng đến? (14)

   – Tin mừng được loan báo trên khắp thế giới (x. Mc 16,15; Rm 10,16-18; Cl 1,23).

 

5) Điều gì sẽ là dấu chỉ để người miền Giuđê trốn chạy?  (15-16; x. Lc 21,20-21)

   – Khi Giêrusalem bị các đạo binh vây hãm.

 

6) Điều gì sẽ xảy ra sau những ngày gian nan ấy? (29-31)

   – Những biến đổi về trật tự các thiên thể: mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao.

   – Dấu hiệu của Con Người xuất hiện trên trời, Chúa quy tụ những người được chọn.

 

7) Ở nơi nào khác những ngôn từ này được dùng để chỉ sự xét xử một quốc gia?

   – Is 13,6-13; 19,1-2; 34,4-6; Nk 1,1-5, để chống lại Babylon, Ai Cập, Êđôm, và Assyria.

 

8) Cái gì sẽ không qua đi trước khi những điều này xảy đến? (34)

   – Thế hệ những người đang sống thời Chúa Giêsu trên trái đất này.

 

9) Tại sao Chúa Giêsu nhấn mạnh sự quan trọng của canh thức và sống trách nhiệm?

   (36-51)

   – Không ai biết ngày giờ nào

   – Con Người sẽ đến bất ngờ

   – Các đầy tớ của ông chủ sẽ bị xét xử theo thái độ phục vụ trung thành.

 

                NHỮNG QUY CHIẾU GIÁO LÍ

                24,1-3 : Chúa Giêsu và đền thờ, 583-86

                24,15-28 : Cuộc thử thách cuối cùng của Hội Thánh, 675-77

                24,29-35 : Con Người trở lại trong vinh quang, 673-74

                24,36-44 : Tri thức nhân loại của Chúa Giêsu, 471-74