Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Matthêu Chương XXVIII

print

CHƯƠNG XXVIII

Vào ngày thứ nhất nối tiếp tuần lễ Chúa chịu đóng đinh thập giá, Chúa Giêsu sống lại vào ngày thứ nhất của tuần lễ mới. Người hiện ra với hai phụ nữ đều tên là Maria, nói với họ đi báo tin cho các môn đệ Chúa đã sống lại và hẹn gặp họ ở Galilê (1-10). Trong khi đó các thượng tế và kì mục họp bàn và hối lộ cho lính canh để phao tin các môn đệ đã đến lấy trộm xác Chúa (11-15). Khi gặp lại các môn đệ ở Galile, Chúa truyền cho họ đi thu phục các môn đệ ở khắp mọi nơi (16-20).

 

BỐ CỤC

 

Mt 28,1-8   Thiên thần công bố Chúa sống lại cho các phụ nữ.

Mt 28,9-10 Chinh Chúa hiện ra với các phụ nữ

Mt 28,11-15         Các thượng tế cho lính canh tiền để phao tin xác Chúa đã bị lấy trộm.

Mt 28,16-17         Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ,

Mt 28,18-20         Người sai họ đi làm phép rửa và dạy bảo muôn dân.

 

CHỦ ĐIỂM

 

   *Những hoạt cảnh khác nhau của biến cố Chúa phục sinh

   *Lệnh truyền trước khi Chúa về trời

 

NHỮNG CÂU HỎI TỔNG QUÁT

 

1) Đâu là những điểm chính trong chương này?

   – Chúa Giêsu phục sinh: Mt 28,1-10

   – Lính canh được hối lộ: Mt 28,11-15

   – Lệnh truyền cuối cùng: Mt 28,16-20

 

2) Ai đã đến mộ vào buổi sáng ngày thứ nhất trong tuần? (1)

   – Bà Maria Magđala và một bà Maria khác (x. Mt 27,56,61)

 

3) Điều gì đã xảy ra khi các bà đến mộ? (2)

   – Đất rung chuyển dữ dội, và một thiên thần lăn tảng đá ra khỏi mộ.

 

4) Thiên thần truyền cho các bà làm gì? (7)

   – Đi nói với các môn đệ rằng Chúa đã sống lại, và Người hẹn gặp họ tại Galilê.

 

5) Ai hiện ra với các phụ nữ khi họ trên đường đi báo tin cho các môn đệ? (9-10)

   – Chính Chúa Giêsu. Người cũng nói với họ như vị thiên thần đã nói.

 

6) Lời nói dối của lính canh đã bị lộ tẩy như thế nào? (13)

   – Nếu các lính canh nói họ ngủ, tại sao họ lại biết môn đệ lấy trộm xác Chúa?

 

7) Khi các môn đệ thấy Chúa ở Galilê, phản ứng của họ thế nào? (16-17)

   – Họ bái lạy Người (x. Mt 28,9), nhưng có một vài người lại hoài nghi.

 

8) Chúa Giêsu tuyên bố điều gì đã được ban cho Người? (18)

   – Người đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.

 

9) Chúa truyền cho các môn đệ làm gì? (19-20)

   – Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ; làm phép rửa và giáo huấn họ.

 

10) Chúa Giêsu hứa điều gì với các môn đệ? (20)

   – “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.

 

          NHỮNG QUY CHIẾU GIÁO LÍ

          28,1-10 : Sự phục sinh của Chúa Giêsu, 638-55;

          28,11-15 : Ngôi mộ trống, 640

          28,16-20 : Giáo hội là truyền giáo, 767-68; 849-56