Hướng dẫn thực hành để nhận ơn Toàn Xá vào ngày 25/7

print

NB: Trong thời kỳ dịch bệnh việc xưng tội, rước lễ, có thể làm sau, ngay sau khi có thể.