Lễ Giỗ Lần Thứ 76 Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp

print

Lễ Giỗ Lần Thứ 76 Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp

Hằng năm, cứ đến 12/3 nhiều người đủ mọi thành phần lại đổ về Tắc Sậy để kỷ niệm lễ giỗ Cha, để tạ ơn cũng như xin ơn. Năm nay, dù ảnh hưởng Covid nhưng đoàn con cái cha vẫn cố gắng trở về để được nép vào lòng cha giải bày tâm tư, để được vững tin vượt qua sóng gió cuộc đời.

Chúng con cám ơn Chúa đã ban cho chúng con một người cha đạo đức, thánh thiện dám hy sinh mạng sống vì đoàn chiên.

Xin Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp luôn cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.

MVTT/Hạt Bạc Liêu