Lời Chúa cho thiếu nhi: Người đến ở với các con (Lễ Hiện Xuống – Năm C)

print

Lời Chúa cho thiếu nhi: Người đến ở với các con (Lễ Hiện Xuống – Năm C)

Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến

Đồ họa tiếng việt: Ban Truyền Thông TGP Huế