Lời nguyện của người trẻ Lễ GS: Tin Mừng Cho Toàn Dân

print

Tin Mừng Cho Toàn Dân

“Hôm nay Đấng Cứu độ đã sinh ra” (Lc 2, 1-14)

 

Ôi! Mầu nhiệm Thiên Chúa làm người,
mầu nhiệm yêu thương quá thẳm sâu,
trí phàm nhân chẳng sao hiểu thấu,
chỉ lặng chìm chiêm ngắm Chúa thôi.

Con hoan hỷ tôn thờ và chúc tụng,
Đấng sinh ra trong máng cỏ nghèo hèn,
lớn lên trong thân phận thấp hèn,
hoàn tất đời mình như một kẻ mọn hèn.

Nhìn máng cỏ,
con bùi ngùi xúc động,
vì đối diện với một tình yêu quá bao la,
một tình yêu của Thiên Chúa không lùi bước,
trước sự vô tâm và từ khước của con người.

Nơi máng cỏ,
con chiêm ngắm một tình yêu khiêm hạ,
Thiên Chúa cúi mình và trao tặng cho con,
là chính Ngài chứ không phải điều gì khác.

Qua máng cỏ,
Chúa đã lặng lẽ đi vào đời con,
đã nhẹ nhàng bước xuống lòng con,
và âm thầm sống cuộc đời con.

Con muốn chọn cách sống Chúa đã chọn,
con muốn sống cuộc đời Chúa đã sống,
Chúa đã trở nên giống như con,
xin cho con được trở nên giống như Chúa.

Xin cho con biết ẩn mình trong Chúa,
như Chúa đang ẩn mình trong con,
để cuộc sống con được tiến đến vẹn tròn,
là chính Chúa Đấng làm con nên trọn. Amen.

Lm. Thái Nguyên