Lược Sử Các Thánh Trong Năm Phụng Vụ Tháng 1

print

Lược Sử Các Thánh Trong Năm Phụng Vụ

Lễ Nhớ – Lễ Kính – Lễ Trọng

Tháng 1 

Lm Giuse Lê Ngọc Ngà 

 

HẠNH CÁC THÁNH THANG 1