Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Cọ Xát hay Cọ Sát

print

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Cọ Xát hay Cọ Sát

CỌ XÁT HAY CỌ SÁT

             

​1. Cọ xát là động từ
 

“Cọ xát” hiểu theo nghĩa đen là cọ đi cọ lại hai vật vào nhau.
 

Thí dụ:
​- Hai cây tre cọ xát vào nhau kêu ken két.

 

“Cọ xát” hiểu theo nghĩa bóng là tiếp xúc với trở ngại hoặc thử thách.
 

Thí dụ:

​- Thanh niên phải cọ xát nhiều với thực tế mới chóng trưởng thành.​2. Cọ sát là viết sai chính tả. Từ này không có nghĩa.
 

Như vậy, “Cọ xát” mới là từ đúng.