Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Dấu Diếm hay Giấu Giếm

print

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Dấu Diếm hay Giấu Giếm

       

1. Dấu diếm

“Dấu” là danh từ.  “Dấu” dùng để chỉ tên của sự vật.

Thí dụ: 
– Anh để con dấu cơ quan ở đâu?
– Công an đang truy tìm dấu vết tội phạm.

2. Giấu giếm

“Giấu” là động từ. “Giấu” là cất một vật không cho ai biết. 
Thí dụ: 
– Anh giấu tiền bạc ở đâu?
“Giấu” cũng có thể dùng cho các vật vô hình.

Thí dụ: 
– Người khôn hay che giấu suy nghĩ của mình.

Giấu giếm: có nghĩa là cất đi, giữ kín không cho ai biết

 Thí dụ: 
– Tên trộm vặt cố tình giấu giếm tội lỗi.
– Đừng cố giấu giếm khuyết điểm nữa.

Vì thế, “giấu giếm” mới là từ đúng.
Còn “dấu diếm” là viết sai chính tả.