Mỗi Tuần Một Từ Ngữ: Quá Trình hay Tiến Trình

print

Quá Trình hay Tiến Trình?

  1. Quá trình: (Hán Việt)

+ “Quá” là đã qua, “trình” là đoạn đường. “Quá trình” là đoạn đường đã đi qua.

+ “Quá trình” là tổng thể những hiện tượng nối tiếp nhau trong thời gian, theo một trình tự nhất định của một sự việc nào đó.

Thí dụ:

– Quá trình học tập và công tác

– Quá trình sinh trưởng của cây cối.

 

  1. Tiến trình: (Hán Việt)

+ “Tiến” là bước tới, “trình” là đoạn đường. “Tiến trình” là con đường đi tới.

Thí dụ:

– Tiến trình thi công.

Như vậy, “Quá trình” chỉ dùng cho sự việc đã xảy ra trong quá khứ; còn “Tiến trình” lại dùng cho sự việc cả trong quá khứ, hiện tại lẫn tương lai.