Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 03/07/2021: Người Trẻ Xác Tín Chúa Giêsu Hằng Sống

print