Thánh Ca PV 3 ngày Tết – Lm Thái Nguyên

print

Thánh Ca PV 3 ngày Tết

MỒNG 1 TẾT

Nhập lễ: Mùa xuân đã đến:

Đáp ca: TV 8:

Hiệp lễ 1: Chúa Mùa Xuân:

Hiệp lễ 2: Tin Chúa quan phòng:

Kết lễ: Vui ngày xuân mới:

MỒNG 2 TẾT

Nhập lễ: Dâng Chúa ngày xuân:

Đáp ca: TV 127:

Hiệp Lễ 1: Ngày Xuân bên Chúa:

Hiệp lễ 2: Thắp nén hương lòng:

MỒNG 3 TẾT

Đáp ca: TV 103

Hiệp lễ 1: Ví như:

Hiệp lễ 2: Xuân hồng ngày mới: