Thơ PÂ Chúa Nhật 3 MV Năm C

print

Thơ PÂ Chúa Nhật 3 MV năm C

                 Lc 5, 10-18                        

 

Khiêm Nhu

 

Gioan có phải là Thầy

Rằng tôi rửa nước cởi giầy cho cân

Giêsu cứu Chúa thập phần

Phép rửa bằng máu Thánh Thần ban ơn

Cầm nia sàng lúa phân rơm

 Công bình bác ái làm thơm cuộc đời.

Lm Phêrô Trương Điệu

 

Rửa Trong Thánh Thần

 

Tôi làm phép rửa anh em

Chỉ bằng nước để nhìn xem tấm lòng

Nhưng rồi Đấng vẫn trông mong

Sau tôi Ngài đến vô song uy quyền

 

Ngài đi đến khắp mọi miền

Rửa bằng chính Đấng Thánh Thần trao ban

Ngài cầm nia sẩy lọc sàng

Đem vào kho lẫm hạt vàng mùa vui.

Hoa Xanh