Thơ PÂ Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Năm C

print

Thơ PÂ Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Năm C

 Lc 2,41-52

        Vượt Qua

              Mười hai tuổi đã lên đền

                   Theo luật Chúa truyền dâng lễ vượt qua

                Giêsu cùng với mẹ cha

                   Dâng con Thiên Chúa thiết tha cuộc đời

                    Rồi Người ở lại ngôi đền

                   Đối đáp luật sĩ ân ban lệnh truyền.

 Lm Phêrô Trương Điệu

Thánh Ý Cha

Sao con không báo cho hay

 Để cha mẹ phải cả ngày tìm con

Mẹ cha đừng quá quan tâm

Vì con đang thực hiện phần riêng con

Tức là cố gắng làm tròn

Theo Thiên Ý Đấng sai con xuống trần

Làng Naza được dự phần

Gia đình Thánh đã âm thầm tại đây.

Hoa Xanh