Thơ PÂCN 21 TN Năm C

print

Cửa Hẹp

Vào qua cửa hẹp ai ơi

Kẻo khi cửa đóng ngoài trời giá băng

Chủ nhà từ chối khăng khăng

Người đâu mà tới lố lăng lào lào

Thì ra kẻ trước thành sau

Kẻ sau thành trước xin mau đổi lòng.

Lm Pet Trương Điệu

 

Chiến Đấu

 Anh em chiến đấu làm sao

Để qua cửa hẹp mà vào bên trong

Bao người từng đã đợi trông

Đi vào trong cửa mà không được vào

 

Bấy giờ họ sẽ kêu gào

Thấy mình đã bị đuổi ra bên ngoài

Họ là những kẻ lạc loài

Vì không được Chúa đoái hoài thương ban.

Hoa Xanh