Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 2 Phục Sinh

print

TÔMA

Cửa nhà đóng kín mà lo

Giêsu hiện đến gọi to chúc lành

Tôma run sợ mặt xanh

Xưng Thầy là Chúa tan tành nghi nan

Tông đồ vui sướng bình an

Những ai không thấy vô vàn phúc thiêng.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

 

ĐỨC TIN

“Tôma thấy Chúa mới tin

Còn ta có phúc gấp nghìn lần hơn

Nếu ta tin thật Chúa luôn

Mắt tuy chẳng thấy mà lòng vẫn tin.”

Sưu tầm