Thơ Phúc Âm Chúa Nhật Lễ CGS Chịu Phép Rửa Năm A

print

PHÉP RỬA GIOAN

                Chính tôi mới được Ngài tha

        Mà sao Ngài đến như là tội nhân?

                Không sao, cứ việc ta cần

        Bước lên khỏi nước Thánh Thần hiện ra

                Từ trời tiếng phán Chúa Cha

        Này Con Yêu Dấu lòng ta đẹp tình.

Lm Pet Trưởng Điệu