Thơ Phúc Âm CN 19 Thường Niên, Năm B

print

Bánh Hằng Sống

Bánh Ta là bánh bởi trời

Ai tin sẽ sống muôn đời trong cha

Bánh này chính thịt Máu Ta

Ai ăn sẽ sống đậm đà tin yêu

Hỡi ai sầu tủi cô liêu

Cùng Ta ăn uống sớm chiều có nhau.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Bánh Bởi Trời,

Giê-su là bánh bởi trời,

Hiến dâng mạng sống nuôi người trần gian.

Những ai muốn được Chúa ban,

Cậy tin yêu mến nài van đón Người.

Mỗi khi rước Chúa hôm mai,

Biết đem Chúa đến giúp ai đang cần.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.