Thơ Phúc Âm CN 2 Phục Sinh

print

Vững Tâm

 Cửa nhà đóng kín mà lo

Giêsu hiện đến gọi to chúc lành

Tôma run sợ mặt xanh

Xưng Thầy là Chúa tan tành nghi nan

Tông đồ vui sướng bình an

Những ai không thấy vô vàn phúc thiêng.

Lm Phêrô  Trương Điệu

  

Dấu Thánh

Tám ngày Chúa lại hiện ra,

Nhờ nơi dấu Thánh Tôma tin Người.

Nhưng còn diễm phúc cho ai,

Vững tin Lời Chúa chẳng nài dấu chi,

Lời Người ta quyết thực thi,

Sống nhờ danh Chúa, ai bì được chăng ?

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.