Thơ Phúc Âm CN 21 Thường Niên, Năm B

print

Theo Thầy

Lời đâu lời quá chói tai

Tông đồ khó chịu bỏ Ngài mà đi

Simon chẳng chút hồ nghi

Tuyên xưng danh Chúa khắc ghi Lời Ngài

Bỏ Thầy con biết theo ai?

Theo Thầy để sống, sống hoài đời sau.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 Gắn Bó Với Chúa Kitô

Lời Thầy quả thật chói tai !

Nhưng ban sự sống cho ai tin Thầy.

Phê – rô thẳng thắn, giãi bày,

Bỏ Thầy con biết theo ai bây giờ ?

Phần ta, tin Chúa hay chờ ?

Theo gương Thánh Cả tôn thờ tin yêu.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.